เปลี่ยนภาษา:  English

ร่วมมือกับเรา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (15/02/2564)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (15/02/2564)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบถ่ายรูปเซลล์แบบฟลูออเรสเซนต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (30/12/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์และอาหาร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (23/12/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบถ่ายรูปเซลล์แบบฟลูออเรสเซนต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับที่ 2  (23/12/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบถ่ายรูปเซลล์แบบฟลูออเรสเซนต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (15/12/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเพียโซอิเล็กทริค
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (10/12/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารตัวอย่างโดยเทคนิคการดูดกลืนแสงรามาน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (10/12/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (26/11/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (26/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารตัวอย่างโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง รามาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (24/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบเพียโซอิเล็กทริค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (24/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ไฮเรสโซลูชั่น อะเรย์ ไอซีพี-โออีเอส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (24/11/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อุชุดเครื่องทดสอบและวัดปริมาณก๊าซดูดซับในสภาวะความดันสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองไจโรสโคปด้วย He-Ne เลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลชีพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กิจกรรมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์เกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (05/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบเพียโซอิเล็กทริค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารตัวอย่างโดยเทคนิคการดูดกลืนแสงรามาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ไฮเรสโซลูชั่น อะเรย์ ไอซีพี-โออีเอส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค อินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมชุดตรวจวัดการดมกลิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (03/11/2563)

ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/11/2563)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองไจโรสโคปด้วย He-Ne เลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2563)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราค อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/10/2563)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2546) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (30/10/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดทางเคมีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวังปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองไจโรสโคปด้วย He-Ne เลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2563)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราค อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/10/2563)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2546) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (16/10/2563)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2546) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (16/10/2563)

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (11/09/2563)

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2563)

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2563)

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงประจำห้องประชุม บร.5(S106) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/07/2563)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/07/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2563)

ประกวดราคาซื่อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ แบบ 3 คอลัมน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอัตโยมัติ แบบ 6 คอลัมน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารด้วยความร้อน (TGA) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จัหงวัดปทุมธานี ตำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (24/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชีวเคมี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการดูดซึมก๊าซในหอแบบผนังเปียก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสาร (DSC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าความร้อน ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งภายใต้จุดเยือกแข็ง ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอาหารผงแบบเกาะกลุ่ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (19/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเคมี ตำบลปงรางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลิ่นและการเรืองแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เชิงแสง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหถูมิต่ำ ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ุ13/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับสารปริมาณสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ุ14/02/2563)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (12/02/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >