เปลี่ยนภาษา:  English

งานสารสนเทศและการคลัง

หัวหน้างาน

คุณจิณห์นิภา พลสงคราม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการคลัง
0-2564-4440 ต่อ 2018
psulapee@tu.ac.th

หัวหน้าหมวด

คุณพรศิริ สุทธิธรรม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการเงินและบัญชี
 0-2564-4440 ต่อ 2015
 spornsir@staff.tu.ac.th

คุณปณิชา สถาวรศีลพร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดพัสดุ
 0-2564-4440 ต่อ 2018
 spanisha@staff.tu.ac.th

คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
 0-2564-4440 ต่อ 2067
 chairat_w@sci.tu.ac.th

การเงิน

คุณจารุวรรณ ชื่นเสียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


คุณชมศมนต์ เพ็ชรรัตน์มุณี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
pchomsam@tu.ac.th

คุณปิยดา วิริยะตันติกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
nupiyada@tu.ac.th

คุณยุพดี เลือกนารี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2015
yupadee@tu.ac.th

คุณจิวพร แพทย์วงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 

คุณสุนิสา ปัญญาใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


คุณศรัณยพร เกิดกลิ่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 

พัสดุ

คุณฉัตรวณา สถาพร

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
2018

คุณบุญญิสา คหนันทเสวี

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
2017
Boonyisa@tu.ac.th

สารสนเทศ

คุณบรรจงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน


คุณพรชัย นพประโคน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 
 

คุณภฤศ วิเศษพัฒนธาดา

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
2066
sparit@tu.ac.th

คุณอนันตา โพธิ์รัง

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
2066
panantar@tu.ac.th

คุณเฉลิมพงศ์ สิมลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 
 

คุณชยุตม์ แผลงศร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ


คุณกันย์ทกานต์ มาลัยแดง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2067
kunmar@tu.ac.th