เปลี่ยนภาษา:  English

ศูนย์ลำปาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ลำปาง

คุณกัมพล ศรีอิ่นแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
84-5625

คุณวิสุดา แก้วนันไชย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
84-5624
visudakn@tu.ac.th

คุณนัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
84-5625
natsci@tu.ac.th

คุณนัฐพล ฝันนิมิตร

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
84-5624
nutpol_f@tu.ac.th

คุณนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
84-5625
napaview@tu.ac.th