เปลี่ยนภาษา:  English

สำหรับบุคลากร

  สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน สายสนับสนุนวิชาการ

  ประเมินต่อสัญญาจ้างและทดลองงาน อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

  แบบฟอร์มอาจารย์

   แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่

  ____________________________________________

  การขอตำแหน่งวิชาการ ตามเกณฑ์ข้อบังคับ มธ. 2566 (เอกสารและแบบฟอร์ม)

  1. คลิปการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ มธ.ฯ พ.ศ. 2566

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ และเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

  1. ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ และเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกแบบฟอร์ม ประเมินภาระงานและกำหนดภาระงานขั้นต่ำ

  ____________________________________________

  เอกสารและแบบฟอร์มการขอชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

  ____________________________________________

  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ

  แบบฟอร์มอื่นๆ

   

  แบบฟอร์มการเงิน

   

  ระเบียบพัสดุ

   

  แบบฟอร์มพัสดุ

   

  VDO :

  โครงการอบรม “การควบคุมและบริหารงบประมาณ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน