เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 55 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU

มีเนื้อหาในเชิงทฤษฏีอันเป็นรากฐานของสาขาวิชาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะกระบวนการใน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเอกคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับ แคลคูลัส หลักการทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตนามธรรม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน โครงงานพิเศษ แคลคูลัสขั้นสูง การวิเคราะห์เวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฏีเซต ทฤษฏีจำนวน กึ่งกรุป เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ทฤษฎีรหัสและวิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฏีกราฟและการประยุกต์ ทฤษฎีเกม ทอพอโลยีเบื้องต้น โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด คณิตศาสตร์เชิงการจัดการเบื้องต้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการสายคณิตศาสตร์
 • ครู/อาจารย์
 • งานด้านประกันภัย
 • งานด้านการเงิน การธนาคาร
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • โปรแกรมเมอร์
Mathematics is the seed of successful innovation

มีเนื้อหาในเชิงทฤษฏีอันเป็นรากฐานของสาขาวิชาอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะกระบวนการใน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเอกคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับ แคลคูลัส หลักการทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตนามธรรม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน โครงงานพิเศษ แคลคูลัสขั้นสูง การวิเคราะห์เวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฏีเซต ทฤษฏีจำนวน กึ่งกรุป เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ทฤษฎีรหัสและวิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฏีกราฟและการประยุกต์ ทฤษฎีเกม ทอพอโลยีเบื้องต้น โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด คณิตศาสตร์เชิงการจัดการเบื้องต้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการสายคณิตศาสตร์
 • ครู/อาจารย์
 • งานด้านประกันภัย
 • งานด้านการเงิน การธนาคาร
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • โปรแกรมเมอร์
Mathematics is the seed of successful innovation

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 55 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU