เปลี่ยนภาษา:  English

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

คุณกมลกานต์ ศรีหารักษา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2600
skamolka@tu.ac.th

คุณไพวัณย์ ศรีนุกูล

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ –

คุณศรัณยา ใฝ่ชำนาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-5644440 ต่อ 2600
saranyaf@tu.ac.th