เปลี่ยนภาษา:  English

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13) “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่”

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

พิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13)
“พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13) ในธีม “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่” อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ในช่วงพิธีเปิดยังได้รับเกียรติจาก คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เครือข่ายพลังงานชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน”

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่”

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

โดยงานประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมของนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน โดยมีหัวข้อการวิจัยและบทความ 6 ด้านประกอบด้วย นวัตกรรมด้านพลังงาน พลังงานเพื่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน ไฟฟ้าชุมชน และ การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ โดยเน้นการนำพลังงานและรูปแบบการจัดการพลังงาน เพื่อนำไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมต่อชุมชนในประเทศไทย
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต