เปลี่ยนภาษา:  English

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทะประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทะประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อนอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกิดขึ้นเนื่องจากหลักสูตรวิทยาการประกันภัยได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการประกันภัย เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่หลากหลายแขนงวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย โดยหนึ่งในแผนกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการประกันภัย ที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาด”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีเจตนารมณ์ ที่จะร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง”

คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ ความรู้ในสาขาวิชารวมถึงความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิตในระหว่างการศึกษา และรวมถึงการเสริมทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ให้เกิดความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเกิดประสิทธิผล”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง S-205 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต