คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566”

20 พ.ย. 2023 | Uncategorized

.

วันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2566 📆 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566”

ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมนำเสนอผลงาน

✍️โดยร่วมจัดนิทรรศการ “การส่งเสริมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงให้ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

⭐️ประกอบด้วยผลงาน

1) การผลิตทุเรียนคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม basin fertigation และ reborn Root biome
📌ผู้ประจำบูธ : รศ ดร วรภัทร วชิรยากรณ์

2) ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เทียมปราศจากกลูเต็นและถั่วเหลือง จากขนุนอ่อน
📌ผู้ประจำบูธ : ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์

3) สารสกัดจากใบไผ่ เพื่อผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์
📌ผู้ประจำบูธ : รศ ดร สุภกร บุญยืน

#38ปี#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#SCITU
#ScienceAndTechnology#Thammasat#University

Website : https://sci.tu.ac.th
Facebook : Science & Technology Thammasat University Official
Instagram : https://instagram.com/scithammasat
Youtube : Science and Technology Thammasat University