เปลี่ยนภาษา:  English

ขอเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ขอเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. นั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอชื่อฯ ดังนี้

สถานที่
1. มธ.ศูนย์รังสิต ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4
2. มธ.ศูนย์ลำปาง ณ ห้อง 7118 อาคารบุญชูปณิธาน
3. ผู้ที่ลาศึกษาต่อไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้เสนอชื่อตามแบบฟอร์ม และสแกนส่งไฟล์ ไปที่ e-mail : supetgis2me@gmail.com ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น. (เวลาประเทศไทย) หากพ้นกำหนด ถือเป็นบัตรเสีย

การมอบอำนาจเสนอชื่อ
1. ผู้รับมอบอำนาจ จะต้องเป็นอาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ต้องมีสถานะเดียวกัน (อาจารย์มอบอาจารย์ เจ้าหน้าที่มอบเจ้าหน้าที่) และรับมอบอำนาจได้เพียง 1 คน เท่านั้น
2. ผู้มอบอำนาจ นำบัตรเสนอชื่อ ใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อกำกับบนซอง
3. การไปเสนอชื่อ ผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรที่มีรูปถ่าย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรสมาชิก สอมธ. หรือสำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปแสดงต่อกรรมการประจำจุดเสนอชื่อด้วย
4. หากไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1-3 กรรมการประจำจุดเสนอชื่อ จะไม่รับบัตรเสนอชื่อดังกล่าว