นักศึกษา SCI-TU กวาดรางวัลจาก The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 65 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • รางวัล Best Oral Presentation, Session Biological Sciences 

นางสาวดารัณ โปร่งจิต 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • รางวัล เหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2022 

นางสาวภาวรินทร์ บลทอง 
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • รางวัล Young Rising Stars of Science  ระดับ Gold
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

ผลงาน : A DIGITAL TWIN PROTOTYPE FOR SMART BUILDING MANAGEMENT

นายจรัลชัย ศรีสวัสดิ์ 

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 • รางวัล Young Rising Stars of Science  ระดับ Silver
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

หัวข้อเรื่อง Development of Gluten-free and soy-free plant-based chicken meat from young jackfruit

น.ส.อติกานต์ ลือกิตินันท์ และ น.ส.ภัสสร ลั่นซ้าย

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

 • รางวัล Young Rising Stars of Science  ระดับ Silver
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

หัวข้อเรื่อง Gamma radiation-induced crosslinking of Ca2+ loaded poly(acrylic acid) and poly(ethylene glycol) diacrylate networks for polymer gel electrolytes

นางสาวชลลดา กันบัว และ นายธนกฤต ศิริชัยภิญโญ

สาขาวิชาเคมี

 • รางวัล Best oral presentation award: Session Materials Science

นางสาวธัญญารัตน์ ผาแก้ว 

 • รางวัล Best oral presentation awards Session SP3: Crystallography

นางสาวเกณิกา คชสารทอง

 • รางวัล Best poster presentation award: Session Chemistry

นายชูเกียรติ คงศิริ

 • รางวัล Best poster presentation award: Session SP3: Crystallography

นางสาววนัสนันท์ ไชยสุริยา

 • รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 Session Chemistry ระดับ Bronze medal
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

นางสาวอันดามัน ถมทอง

นักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

 • รางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 Session Biology ระดับ Bronze medal
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

นางสาวมัลลิกา อิ้งรัตน์ และนางสาวบงกชกร นามหาไชย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ

 • รางวัล Young Rising Stars of Science ระดับ Silver ใน session Food Technology
  จากโครงการ Young Rising Star of Science (YRSS) Award 2022

หัวข้อเรื่อง Development of texture modified chicken massaman curry rice (TMCR)

น.ส. เคลลี่ และ น.ส. ฑิตยา พิณนิมิตร

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ