การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 : Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 (IMaSS2021)

22 ธ.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 : Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 (IMaSS2021)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 ถึง 12:30 น. โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom


งานนี้ประกอบด้วยการเสวนา “Disruption for a More Sustainable Future” โดย (1). ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) และ (3) ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีจำนวน 63 ผลงาน จากหลักสูตรต่าง ๆ คือ
(1) คณิตศาสตร์ประยุกต์ : The 1st AMTU Poster Symposium
(2) วิทยาการประกันภัย : The 4th ASCTU Poster Symposium
(3) คณิตศาสตร์การเงิน : The 1st FMTU Poster Symposium
(4) คณิตศาสตร์ : The 1st MATU Poster Symposium
(5) คณิตศาสตร์การจัดการ : The 6th IMMATU Poster Symposium


โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 65 ท่าน ประเมินผลงานวิจัย ให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะ จากสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
“มาร่วมกันพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce) ซึ่งก็คือนักศึกษาของเราโดยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (Future Collaboration) ระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society) ของทุกคนโดยมหาวิทยาลัยของเราซึ่งเป็นที่ทำงานแห่งอนาคต (Future Workplace) ของพวกเราทุกคน”