คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งดติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

11 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา (หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษตั้งแต่

วันที่ 12 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

เนื่องจากปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 28) โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

.