Prof. Youn Suk Lee Yonsei University, Korea Department of Packaging เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน

21 ต.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) Prof. Youn Suk Lee Yonsei University, Korea Department of Packaging (Michigan State University, Packaging, Ph.D)

เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน และได้เยี่ยมชม Pilot Plant และห้องปฎิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอีกด้วย

.