SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะฯที่ผ่านรอบคัดเลือก (เขตกรุงเทพมหานคร) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เข้าแข่งขันในรอบ กีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบมหกรรม) “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4 พ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉 SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะฯ

👉🏻 ที่ผ่านรอบคัดเลือก (เขตกรุงเทพมหานคร) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เข้าแข่งขันในรอบ กีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบมหกรรม) “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

👉🏻 ในชนิดกีฬาเปตอง

.

นักศึกษาประกอบด้วย

1. นายกิตติพัฒน์ สอนตาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คนที่ 1 จากทางซ้าย)

ผ่านการคัดเลือกในประเภท คู่ชาย และคู่ผสม

2. นางสาวปัญญาพร ลาน้ำเที่ยง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (คนที่ 2 จากทางซ้าย)

ผ่านการคัดเลือกในประเภท ทีมหญิง

3. นางสาวเยาวลักษณ์ นกจั่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (คนที่ 3 จากทางซ้าย)

ผ่านการคัดเลือกในประเภท ทีมหญิง

4. น.ส.ธนพร นมัสโก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คนที่ 1 จากทางขวา)

ผ่านการคัดเลือกในประเภท คู่ผสม และทีมหญิง

.