SCI-TU ขอแสดงความยินดีกบ นายศิริพงษ์​ สุก​ดี นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี​2564 สาขา​พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ​ ภาคโปสเตอร์​

13 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกบ นายศิริพงษ์​ สุก​ดี นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี​2564 สาขา​พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ​ ภาคโปสเตอร์​ ระดับชมเชย
ผลงาน​เรื่อง ผลของ​ปริมาณ​วัสดุ​เพาะและภาชนะ​เพาะเห็ด​ต่อการเจริญเติบโต​และผลผลิต​เห็ด​ยามา​บูชิ​ตา​เกะ​

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ วิทยา​เขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2565

โดยมีอาจารย์​ ดร.พฤกษ์​ ชุติมา​นุกูล เป็นอาจารย์​ที่​ปรึกษา