คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

27 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
สาขาวิชาเคมี

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์