คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจาก
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

“ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์”

อาจารย์ ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

อาจารย์ ดร.จิรภา ตั้งศรีตระกูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

“ตำแหน่งรองศาสตราจารย์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ