SCI-TU ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

26 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI-TU) โดย รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.ธันยพร วณิชฤทธา ประธานกรรมการ รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ กรรมการ รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต กรรมการ นายสยามรัฐ คงทอง เลขานุการ นางสาวบุณฑริก พุฒิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้อง S-208 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต