นักศึกษา ป.ตรีี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ SCI-TU คว้ารางวัล อันดับ 3 จากการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE PITCHING CHAM PIONSHIP

5 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกชกร ไกรแก้ว (ปริญญาโท)

นางสาวพรชนก เดชมณี (ปริญญาโท)

นางสาววรริศรา สุรัตตะเศรณี (ปริญญาโท)

นางสาวภาวิณี แสงสุข (ปริญญาโท)

นางสาวณัฐมน วรรณวิทย์ (ปริญญาตรี)

ได้รับรางวัล อันดับ 3 จากการแข่งขัน
STARTUP THAILAND LEAGUE PITCHING CHAM PIONSHIP
ผลงาน “แบค-บอล ดีท๊อกซ์ดิน” ชีวภัณฑ์ช่วยในการล้างสารเคมีและธาตุโลหะหนักในดิน เร่งการสลายตัวของสารเคมีและโลหะหนักตกค้างในดิน

โดยมี ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา