ฝ่ายวิจัย SCI-TU จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนางานวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์”โดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ จากสาขาวิชาเคมี

11 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ 11 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัย SCI-TU จัดงาน เสวนาวิชาการ
หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนางานวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์” 🏆🏆🏆

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ จากสาขาวิชาเคมี (รองคณบดีฝ่ายคลังและงบประมาณ) ใ้ห้เกียรติมาเล่าประสบการณ์การศึกษา การทำงาน การทำวิจัย อีกทั้งประสบการณ์การเป็นอาจารย์ จนนำไปสู่การได้รับตำแหน่งวิชาการในระดับศาสตราจารย์

.

ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

.

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่