เปลี่ยนภาษา:  English

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และบริษัท AI9 จำกัด ซึ่งเป็น Technology Spin-off Company สังกัดสวทช.
เพื่อผนึกความแข็งแกร่งและสร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนทั้งในด้าน Big Data, Artificial Intelligence และ IoT and Cloud Technologies & Platforms โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง S-205 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด