SCI-TU มอบใบประกาศ“นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับคณะฯ”ประจำเทอม 2 และซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2565

13 ก.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันนี้ (13 กันยายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 สิงหาคม 2566 อีกทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ แก่นักศึกษาที่สร้างสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงฯ ให้คณะฯ ทุกคน

โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาสร้างชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ 64 คนและนักศึกษาร่วมถ่ายทำ วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ 88 คน

.

.

รายชื่อนักศึกษาสร้าคุณประโยชน์และชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

1นางสาววรินทร์ทิพย์ สิทธานุกูลสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2นางสาวรัตติยา วิจาระจักร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3นายภัทรวัชร์ เขียวแสงใสสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
4นายธนพล พลายด้วงสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5นายพัทธดนย์ แก้วเปี้ยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
6นางสาวนลินทิพย์ นาศพัฒน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
7นางสาวธัญจิรา พันธนูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
8นายทรรศน์ธร พูลสินธุ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
9นายวายุ ถนอมสิงห์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
10นายถิร ติยวัฒนาโรจน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
11นายณยศ รามศรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
12นางสาวณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
13นางสาววรรณรดา ศรีกิตติทัศณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
14นางสาววีนัส สังข์ทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15นางสาวฐานิดา โสมณวัฒน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
16นางสาวธนัญญา ใหญ่นอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
17นางสาวทิพย์ฟ้า ภักดีร่มเย็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
18นายชยาพัชร ตระกูลพัฒนกรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
19นางสาวอารีรัตน์ เหล่าหนาดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
20นางวราภรณ์ สามทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21นางสาวเกวลิน หยีสันสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
22นางสาวฉัตรสุดา เทพอาจสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
23นางสาวขนิษฐา ดุกดอกจันทร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
24Mr. Nabaraj Adhikariสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
25นางสาวศิวพร ภูกองทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
26นางสาวพรรณประภา ชูวาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
27นางสาวจณิตา พหลยุทธสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
28นายทรรศน์ธร พูลสินธุ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
29นายวายุ ถนอมสิงห์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
30นางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
31ณัฐณิชา เจริญวงศ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
32วสุพล ไหลงามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
33มินตรา อัมพานนท์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
34พิณสวรรค์ สายสินธุ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
35นายธนาวุฒิ วุฒิเดชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
36นางสาวธัญวรัตน์ ต่ายเกิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
37ฐิตภา ปัทมวิทูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
38ปวันพัสตร์ เล่นทัศน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
39ณัฐพัชญ์ พงศ์อนันตโชคสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40พรกนก เพ็ชร์โยธินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
41จิรวัฒน์ เขยสมผลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
42ตรีรักษ์ แดงวิไลเลิศสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
43นางสาวเปรมจิต ศรีสุพพัตพงษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
44นางสาวพลอย พฤกษ์ไปพบูลย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
45นางสาวณัฐรดา วงศ์บุญประเสริฐสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
46นางสาวตฤณญาดา แสงอ่อนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
47นางสาวฐนกร อินทร์โตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
48นางสาวอรัชพร ทองโอฬารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
49นางสาวนุชนันท์ กันแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
50นายชัชชล กองสินแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
51นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
52นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
53นางสาวฐิติมา ทั่งทองสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
54นางสาวกานต์ธิดา คำมูลสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
55นางสาวภัทรียา พันธ์เพียรสาขาวิชาเคมี
56นางสาวสุทธาสินี สุทธินนท์สาขาวิชาเคมี
57นางสาวศิรินันท์ ทันมาสาขาวิชาเคมี
58นางสาวนิภาวดี สุกรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
59นางสาวพนาวัล อิ่มอรชรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
60นายวรากร อินทร์ราชสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
62ศิวศักดิ์ ใจมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
63พัชรี ขัดศิริสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
64นายภาณุพงศ์ บุณยศิวาพงศ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.

รายชื่อนักศึกษาร่วมถ่ายทำ วิดีทัศน์แนะนำคณะฯ ประกอบด้วย

1นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
2นางสาวนันทพัทธ์ ลาภเกียรติธรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
3นางสาวรัตนาภรณ์ คุณโฑทองสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
4นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
5นางสาวชลลดา กันบัวสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
6นางสาวปณิดา แป้นเม้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
7นางสาวอาทิตยา กลีบบัวสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
8นางสาวชนกชนม์ ลิ้มรังษีสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
9นางสาวกรองทอง สว่างวโรรสสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
10นายกิตติภพ ประชุมทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
11นางสาวชวิศา เพ็ชรนิลสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
12นางสาวณัชชา สิงห์ทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
13นางสาวธัญจิรา วิวัฒนโสภาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
14นายนริศร์ เชื้ออินทร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15นางสาวปทิตตา สีหะวงษ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
16นายพัฒน์กล มุงบังสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
17นายพีรณัฐ สอนศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
18นางสาวมนัสนันท์ โอคงสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
19นางสาววิดาวัลย์ จันทรทนุสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
20นางสาววิรดา ขันติกิตติกุลสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21นายศรัณย์ ปร่ำนาคสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
22นางสาวลัลน์ลลิต วิมลสมบัติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
23นางสาวภาภัณฑ์ วิจิตรศิลป์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
24นางสาวศศิมา ชิราพฤกษ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
25นางสาวทิฆัมพร เพียรขุนทดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
26นายณัฐวุฒิ ก้อนจ้ายสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
27นาย ธนโชติ สิงห์โตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
28นางสาวประกายพลอย ศิริธัญญาลักษณ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
29นางสาวพสชนันท์ บุษบาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30นายณภัทร สุทธิพรทรัพย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
31นายศรวัณ เจริญวัฒน์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
32นายธนพนธ์ ศิริวัฒน์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
33นายชนินทร์ ศรีสารคามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
34นางสาวมุนิสรา กุลสอนนานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35นายปวีร์วุฒิ ประสิทธิ์ชยพลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
36นายเมธัส ศรพรหมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
37นางสาวณัชชา วัฒนบำเพ็ญสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
38นายอิทธิกร มากดีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
39นางสาวอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
40นางสาวมธุรดา หนูอุดมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
41นายปุรชัย ทรัพย์อนันต์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
42นายจิรวัฒน์ คชโอสภสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
43นางสาวพิมพ์วิภา ศรีโชติสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
44นายวรกันต์ จันทร์เพ็งสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
45นางสาวกรกมล ตั้นเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
46นางสาวพรพิมล เกตุอินทร์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
47นางสาวสุชัญญา บุญล้นสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
48นางสาวพรพรรณ สันธินาคสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
49นางสาวธิดารัตน์ เสือดีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
50นางสาวเบญญภา ภักสุวรรณ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
51นางสาวกัญญารัตน์ พั้วระย้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
52นางสาว ชนิกานต์ คุ้มเมืองสาขาวิชาเคมี
53นางสาว แอนนิสา เอ็มประโคนสาขาวิชาเคมี
54นาย ปฐวี แสงสว่างสาขาวิชาเคมี
55นางสาว สุทธาสินี สุทธินนท์สาขาวิชาเคมี
56นางสาว วริศรา มุตตามระสาขาวิชาเคมี
57นางสาว วัชริน คำเอี่ยมสาขาวิชาเคมี
58นางสาว เจสซิก้า จีน่า โลโมนาโคสาขาวิชาเคมี
59นาย ชูเกียรติ คงศิริสาขาวิชาเคมี
60นางสาวกานต์พิชชา จิรมิตรมงคลสาขาวิชาเคมี
61นางสาวณัฐนรี พงษ์สุรพาสน์สาขาวิชาเคมี
62นายสิรภพ ขุนนุชนารถสาขาวิชาเคมี
63นายจิรทิปต์ ส่งเสริมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
64นายธนภัทร กาญจนเสวีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
65นายธนัญชัย แจงทองสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
66นายศุภวิชญ์ จิรกาลกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
67นางสาวชวันรัตน์ ศรุตสินอนันต์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
68นางสาวขวัญหทัย อุดมศิลปทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
69นางสาวเอมมิกา พงษ์พิพัฒน์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
70นายสธน มีสวรรค์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
71นาย ชินภัค กุศลส่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
72นาย ชินมิษ ครองพลขวาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
73นางสาว พรชิตา ว่องวรรณพงษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
74นางสาว พัทธ์ธีรา เพรียวสามพรานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
75นางสาว พิชามญช์ พันธ์กุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
76นายพิลิปดา สุทธิพิบูลย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
77นางสาวขัตติยาภรณ์ เงินชัยโรจน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
78นายวีรวัฒน์ วงศ์สิกุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
79นายวิมุตติ คำเพราะสาขาวิชาฟิสิกส์
80นายธนพัฒน์ เพชรวงษ์สกุลสาขาวิชาฟิสิกส์
81นางสาวนิธิพร โพธิมาศสาขาวิชาฟิสิกส์
82นายชัยพันธุ์ คงรัตน์อาภรณ์สาขาวิชาฟิสิกส์
83นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมครองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
84นางสาวศิวนาถ พุฒิรุ่งโรจน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
85นายโกสินทร์ จิรนิรามัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
86นางสาวนิภาวดี สุกรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
87นายศิริพงษ์ สุกดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
88นายณัฏฐภัทร์ ชลากรทรัพย์รดาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

.