สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าพบ คณบดี SCI-TUและคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อปรึกษาในเรื่อง”การพัฒนาและจัดทำกรอบตัวอย่างแบบดิจิทัล(Digital Sampling Frame)”

31 ต.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ห้อง S-206 อาคาร บร. 5 รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ประสานงานนำทีมผู้บริหารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปรึกษา “การพัฒนาและจัดทำกรอบตัวอย่างแบบดิจิทัล (Digital Sampling Frame)” ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผสมผสานกับการจัดทำสถิติโดยวิธีการดั้งเดิม พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการบูรณาการระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตสถิติสำหรับบริการผู้ใช้ ได้แก่ (1) ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับหรือกรอบแผนที่ (2) ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง และ (3) ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ

.

.

ในการปรึกษาหารือครั้งนี้ มี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา) รองศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สาย (อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ร่วมให้คำปรึกษาด้วย

คณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. นางกาญจนา ภู่มาลี ผอ.กองนโยบายและวิชาการสถิติ
2. น.ส.จิตฐิโมกฬ์ จิรธนากษมศานติ์ ผอ.กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
3. นายวรวุฒิ ไพศาลภูมิเศรษฐ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ กลุ่มบริหารและพัฒนาแผนที่สถิติดิจิทัล
4. นายอาทิตย์ กระออมแก้ว นักวิชาการสถิติชำนาญการ กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติดิจิทัล
5. นายรัชสิริ สงวนวงศ์ นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ