เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

วิทยานิพนธ์ดีเด่น

ปีการศึกษา 2560

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ชื่อนักศึกษา
หลักสูตร

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ เฉพาะส่วนที่บอกว่าทำอะไร

Link จากตรงชื่อวิทยานิพนธ์ไปหน้าของวิทยานิพนธ์นั้นในระบบ E-Thesis ของมหาวิทยาลัย

Fixed point and common fixed point theorems using new generalized simulation functions and CLR-property with applications

นางสาวอรทัย แย้มโอษฐ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Link : http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:126788

การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก

นางสาวกานต์ธิดา แจ้งยุบล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Link : http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:89862

Best proximity point theorems for nonlinear mappings in partial metric spaces

นายอภิณัฐ นิลศรี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Link : http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:126790