เปลี่ยนภาษา:  English

.

ร่วมมือกับเรา

ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จัก และก้าวไปสู่ความเป็นแนวหน้าในระดับสากล ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับสถาบันต่างประเทศมากมายทั้งในและต่างประเทศ ทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์มากมาย อาทิ โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากสถาบันและองค์กรต่างๆ มาบรรยายพิเศษ ร่วมสอน ร่วมวิจัย และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โครงการจัดการประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาเพื่อทำวิจัย ฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงการทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ภายในคณะฯ กับคณาจารย์ต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

  • ความร่วมมือกับสถาบันในประเทศ
  • ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ

PACCON2020 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 หรือ PACCON 2020 นับเป็นงานประชุมสำคัญของวงการเคมีไทย ซึ่งปีนี้สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อ “Chemistry for catalyzing sustainablilty and prosperity” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 85 ปี และให้งานวิจัยทางเคมีเป็นส่วนผลักดัน เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี รวมทั้งพัฒนาสังคมยั่งยืนในระดับโลก โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาประเทศมีความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่ผลงานของนักเคมีชั้นนำของโลก และผลงานนักวิจัย ทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโสจากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 800 ผลงาน

บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ถ่ายภาพร่วมกัน

บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมบริหาร คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักวิจัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมบริหาร คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักวิจัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บริษัท Feed Ingredients Trading Business Group (C.P. Group) จำกัด  วันที่ 24 ก.พ. 63 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดงานสัมมนา เรื่อง Democratizing A.I. – How a computer scientist can help narrow social inequality โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากบริษัท Feed Ingredients Trading Business Group (C.P. Group) จำกัด มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เพื่อพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ผลกระทบต่อ supply&demand ของสินค้าเกษตร

Technological University Dublin, ประเทศไอร์แลน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  หารือแลกเปลี่ยนความเป็นไปได้ในการความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Cormac Kavanagh, Senior Education Consultant Ms. Andrea Ryan, the Regional Recruitment Officer และ Ms. Elizabeth McHenry, Manager จาก Technological University Dublin ประเทศ Ireland ณ ห้องรับรอง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

AIST ประเทศญี่ปุ่น นายยุทธนา บุญปาลิต และนายศิวกร สุวรรณจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนทำวิจัยที่สถาบัน The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ที่ Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 17 สิงหาคม 2563