เปลี่ยนภาษา:  English

งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา

หัวหน้างาน

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
0-2564-4440 ต่อ 2021
  junphuang@gmail.com

หัวหน้าหมวด

คุณครรชิต วิริยาพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา
 0-2564-4440 ต่อ 2094
 grad@sci.tu.ac.th

หมวดบัณฑิตศึกษา

คุณนิชานาถ ผลมะขาม

วิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

02-564-4440 ต่อ 2056
grad@sci.tu.ac.th

คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์

วิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

02-564-4440 ต่อ 2056
grad@sci.tu.ac.th

หมวดวิจัย

คุณรุจิพรรณ์ จินดาธรรม

วิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

02-564-4440 ต่อ 2021
s.paipech@gmail.com

คุณกัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง

นักวิจัยปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ
g33bh@tu.ac.th

คุณภัทรเดช ขวัญอยู่

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ