เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวทุนวิจัยภายใน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเนตรนภัส จันทร์พ่วง โทร 0-2564-4440 ต่อ 2021 E-mail: junphuang@gmail.com

ยื่นข้อเสนอได้ถึง ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

(31/10/2563)

ยื่นข้อเสนอได้ถึง พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง หรือ คุณรุจิพรรณ์  จินดาธรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

(2/10/2563)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนวิจัยทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง หรือ คุณรุจิพรรณ์  จินดาธรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

(2/10/2563)