SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ“ได้รับรางวัลชนะเลิศ”ในหัวข้อ Best of Cultural Sustainability in Fashionภายใต้เครือข่าย โครงการ Fashion V Together ครั้งที่ 11

21 เม.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆

📍ในหัวข้อ Best of Cultural Sustainability in Fashion ภายใต้เครือข่าย โครงการ Fashion V Together ครั้งที่ 11

จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 20-21 เมษายน 2566

มีสมาชิกในทีม คือ

1. นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ

2. นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้

3. นางสาวฐิติมา ทั่งทอง

โดยมี อาจารย์ ดร.ธนิกา หุตะกมล เป็นที่ปรึกษา