SCI-TU ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

18 ส.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ ดร.ธนิกา หุตะกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสายพิน นพประโคน บุคลากร เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร