SCI TU Career explore มารู้จักกับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

8 ต.ค. 2021 | Blog

อาหารคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่มีความสำคัญ

เพราะอาหารไม่ได้มีเพียงความอร่อย แต่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทำให้การควบคุมการผลิต ควบคุมกระบวนการแปรรูปให้ถูกต้องตามขั้นตอน นอกจากนั้นการคิดค้นนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหาร

ถ้ามีความสนใจอยากศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร SCI TU เรามีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารที่ตอบโจทย์มีการสอนที่มุ่งเน้นให้สามารถเป็นนักนวัตกรรมทางอาหารที่รู้ลึก รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาได้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2YfLI2H

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU