เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาสถิติ

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 65 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            101 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Contact

  064-256-9907
   supatta@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและด้านการประยุกต์ทางสถิติกับงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  มีความสามารถด้านการจัดการข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงมีความคิดที่เป็นระบบ มีการตัดสินใจโดยใช้หลักการและเหตุผล ที่จะนำไปใช้ในการทำงานภายใต้โลกแห่งการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตร

สถิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการศึกษาวิจัยทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนั้นหลักการและขั้นตอน ในการดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานด้านนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันโลกเป็นยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย่อมต้องการการตัดสินใจที่ทันต่อเหตุการณ์ภายใต้หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนร่วมกับการใช้หลักการและทฤษฎีที่ถูกต้องครอบคลุมในทุกมิติ บุคลากรทางสถิติจึงมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารองค์กร และพัฒนาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตรสาขาวิชาสถิติมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อให้มีการใช้งานได้จริงภายใต้หลักการที่ถูกต้อง โดยรายวิชาในหลักสูตรจะเน้นตั้งแต่พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ การสำรวจตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การออกแบบการทดลองเบื้องต้น ระเบียบวิธีการวิจัย โครงงานพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่หลากหลายและวิชาโทที่โดดเด่น เช่น การวิเคราะห์การตัดสินใจทางสถิติ อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ การวิจัยดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ชีวสถิติ กระบวนการสโทแคสติก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องต้น และคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน

การเรียนการสอนจะเน้นการใช้งานจริงกับข้อมูลรวมถึงการจำลองข้อมูลภายใต้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การทำโครงงานพิเศษ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการทำวิจัย การตัดสินใจ การใช้เหตุผล เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ  บัณฑิตที่จบไปจะมีความรู้ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในหลายแขนงวิชา ผสมผสานกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรหลากหลายสาขา เช่น  สถิติ ประกันภัย เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวะกรรมการเงิน  วิศวะกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติก วิทยาการข้อมูล การวิจัยดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

 1. นักสำรวจ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 2. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
 3. โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
 4. งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 5. นักสถิติการศึกษา
 6. งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่นงานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น

พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์ บุกตลาดแรงงาน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎีและด้านการประยุกต์ทางสถิติกับงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  มีความสามารถด้านการจัดการข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงมีความคิดที่เป็นระบบ มีการตัดสินใจโดยใช้หลักการและเหตุผล ที่จะนำไปใช้ในการทำงานภายใต้โลกแห่งการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตร

สถิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการศึกษาวิจัยทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนั้นหลักการและขั้นตอน ในการดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานด้านนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันโลกเป็นยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย่อมต้องการการตัดสินใจที่ทันต่อเหตุการณ์ภายใต้หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนร่วมกับการใช้หลักการและทฤษฎีที่ถูกต้องครอบคลุมในทุกมิติ บุคลากรทางสถิติจึงมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารองค์กร และพัฒนาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตรสาขาวิชาสถิติมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อให้มีการใช้งานได้จริงภายใต้หลักการที่ถูกต้อง โดยรายวิชาในหลักสูตรจะเน้นตั้งแต่พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ การสำรวจตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การออกแบบการทดลองเบื้องต้น ระเบียบวิธีการวิจัย โครงงานพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่หลากหลายและวิชาโทที่โดดเด่น เช่น การวิเคราะห์การตัดสินใจทางสถิติ อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ การวิจัยดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ชีวสถิติ กระบวนการสโทแคสติก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องต้น และคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน

การเรียนการสอนจะเน้นการใช้งานจริงกับข้อมูลรวมถึงการจำลองข้อมูลภายใต้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การทำโครงงานพิเศษ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการทำวิจัย การตัดสินใจ การใช้เหตุผล เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ  บัณฑิตที่จบไปจะมีความรู้ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในหลายแขนงวิชา ผสมผสานกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรหลากหลายสาขา เช่น  สถิติ ประกันภัย เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ วิศวะกรรมการเงิน  วิศวะกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติก วิทยาการข้อมูล การวิจัยดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเม่อจบการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

 1. นักสำรวจ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 2. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
 3. โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
 4. งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 5. นักสถิติการศึกษา
 6. งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่นงานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น

พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์ บุกตลาดแรงงาน

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 65 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    137 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            101 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Contact

  064-256-9907
   supatta@mathstat.sci.tu.ac.th
  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU