เปลี่ยนภาษา:  English

งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้างาน

คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
0-2564-4440 ต่อ 2076

หัวหน้าหมวด

คุณปวีณา บินสอาด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบริหารบุคคลและธุรการ
02-564-4440 ต่อ 2014
bpaweena@tu.ac.th

คุณมงคล วาวตะคุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหมวดอาคารสถานที่
02-564-4440 ต่อ 2012

คุณชัชชนก รัตนกิจภิญโญ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดแผนและประกันคุณภาพ
02-564-4440 ต่อ 2019
 rchatcha@staff.tu.ac.th

หมวดบริหารบุคคลและธุรการ

ว่าที่ร้อยตรี วัฒนพงษ์ เลี่ยนเพ็ชร

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ 2057
20nut_tu@tu.ac.th

คุณนพรัตน์ พิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ 2057
npikul@tu.ac.th

คุณประทุมทิพย์ ชั้วนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
 

หมวดแผนและประกันคุณภาพ

คุณสุรางคณา พลายเพ็ชร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
02-564-4440 ต่อ 2681
psurangk@tu.ac.th

คุณสุภาวิตา คล้ายสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ 2019
supawita@tu.ac.th

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

คุณดนุสรณ์ ก่อกุศล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ 2010

คุณชนกันต์ จันทร์แดง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-564-4440 ต่อ 2010
chahut11@tu.ac.th

หมวดหมวดอาคารสถานที่

คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน

วิศวกรชำนาญการ
02-564-4440 ต่อ 2013

คุณมัลลิกา บริรักษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


คุณธีรวัฒน์ จันทร์สุเทพ

วิศวกรปฏิบัติการ