เปลี่ยนภาษา:  English

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

หัวหน้างาน

คุณสิรินันท์ ตรีนันทวัน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและกิจการนักศึกษา
0-2564-4440 ต่อ 2045

หัวหน้าหมวด

คุณกาญจนา ทองเต็ม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2020
tkanjana@tu.ac.th

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

คุณสายพิน นพประโคน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2045
saipinj@tu.ac.th

คุณกนกกาญจน์ หว้ามุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
2045
kanogkan@tu.ac.th

คุณจารญา เจริญพงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

คุณพงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2079
phong111@tu.ac.th

คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2079
wkannika@tu.ac.th