เปลี่ยนภาษา:  English

Thailand Children’s University

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างแรงบันดาลใจ สนใจการเรียนรู้ ค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชน

FEATURED STORIES

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) ระดับประถมศึกษา (ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร)

ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) ระดับประถมศึกษา (ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร) ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ปี 2562

กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารบรรยายวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมความรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับความสนุกระหว่างการทำกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) ครั้งที่ 1 (ระดับประถมศึกษา) ปี 2562

กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” ระดับประถมศึกษา ปี 2562

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารบรรยายวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

 

NEWS & ACTIVITIES

Meeting ค่ายเปิดโลกมหาวิทยาลัยเด็ก 2565

ค่ายมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ปี 2565 (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) วันพุธที่ 6 เม.ย. 65

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98525665123?pwd=b1BhN3FSZ0NrQkRpeGN5RFBxN2FqUT09

TCU-TU โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี

รวมภาพกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ (TCU-TU) สัญจร ปี 2563 – โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (TCU-TU) ปี 2563

รวมภาพกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ (TCU-TU) ปี 2563

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูงโดยนักวิจัยของคณะฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์จากการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเข้าใจความต้องการของตลาด มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างและมีมูลค่าเชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“บูรณาการทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”