การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาการประกันภัยระดับปริญญาตรีด้วยโปสเตอร์ ครั้งที่ 3 The 3rd ASC Poster Symposium 2020

3 ธ.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาการประกันภัยระดับปริญญาตรีด้วยโปสเตอร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd ASC Poster Symposium 2020)” ณ อาคารบรรยายรวม 3 ห้อง 227 โดยมีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงด้านวิทยาการประกันภัยจากหน่วยงานระดับชาติและองค์กรที่จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการประกันภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจประกันภัยระดับประเทศ

การจัดงานครั้งนี้ได้เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน หลังจากกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจประกันภัยยุคโควิด-19” โดย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย จากนั้นเป็นการให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาการประกันภัยด้วยโปสเตอร์ จำนวน 15 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการประกันภัย การเงิน การลงทุน 19 ท่านจาก 12 หน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ดังนี้

1.ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ                รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2. คุณจันทิมา ปัญญาธรากร       ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. คุณอรวรรณ อรวัฒนานนท์      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. คุณปาริฉัตร สุภรณ์ไพบูลย์      รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการและบริการ ประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. คุณปาณัท สุทธินนท์             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6. คุณชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ       ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7. ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์             อุปนายก สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
8. คุณนวรัตน์ ธนโชคสว่าง          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. คุณวรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10. คุณกันยา นำศิริกุล             กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ฝ่ายบัญชีและการเงินและลงทุน บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11. คุณพินิต พงษ์เพชร             Head of Actuarial Marketing & Data Intelligence บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12. คุณจิตราภรณ์ เอื้ออำพน       Head of Marketing Project Management 1 บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13. คุณอาคม ไม้ดัดจันทร์          รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารองค์กร บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14. ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ         ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15. คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย       ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคณิตศาสตร์ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
16. คุณฐชยกร มากสมบูรณ์        ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17. คุณเวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์     รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพิจารณารับประกันและแพทย์ที่ปรึกษา บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ          รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
19. รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล       รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
20. คุณวรสิทธิ์ ฐิติธนการ          ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเปลี่ยนกลับตราสารหนี้เป็นเงินสดแบบฉับพลันตลอดเวลา (Mathematical Models of Sudden Exchange Bond to Cash at Any Time )” ของ น.ส. ปาณิสรา บรรดาศักดิ์ น.ส. กันติชา สุทธินนท์ และ นาย กรรมณัย โพธิ์ทอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท จากโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษและเงินรางวัลสบทบจาก (1) บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 บาท (2) สมาคมประกันวินาศภัยไทยจำนวน 3,000 บาท (3) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยจำนวน 3,000 บาท ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (ประกันโอชิ) วงเงิน 100,000 บาท จากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และของที่ระลึกจาก บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและตัวแบบสำหรับทำนายการกระทำอันเป็นโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2562 (Marine Insurance and Models for Predicting Acts of Piracy in Southeast Asia during 2000-2019)” ของน.ส. ปวีณา ประทุมชัย น.ส. พรรษมน รอดผดุง และ น.ส. ณัฐริณีย์ วรสุทธิ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 2,250 บาท จากโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ และเงินรางวัลสบทบจาก (1) บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,000 บาท (2) สมาคมประกันวินาศภัยไทยจำนวน 2,100 บาท (3) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยจำนวน 2,000 บาท ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (ประกันโอชิ) วงเงิน 100,000 บาท จากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และของที่ระลึกจาก บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการลงทุนในหุ้นสามัญ กลุ่มธุรกิจประกันภัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดัชนีเชิงเดี่ยว (Investment Portfolio Using Single Index Model: The Insurance Stock in Stock Exchange of Thailand (SET))” ของ น.ส. พัชริดา จงหาญ น.ส. วิฐิตา วันทะสิงห์ และน.ส. นิศารัตน์ คำวันดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการลงทุนในหุ้นสามัญ กลุ่มธุรกิจประกันภัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดัชนีเชิงเดี่ยว (Investment Portfolio Using Single Index Model: The Insurance Stock in Stock Exchange of Thailand (SET))” ของ น.ส. พัชริดา จงหาญ น.ส. วิฐิตา วันทะสิงห์ และน.ส. นิศารัตน์ คำวันดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม

รางวัลชมเชยได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบผสม Pegels–ARIMA และตัวแบบ SARX (Forecasting Claims of Motor Insurance in Thailand Using Pegels–ARIMA Hybrid and SARX Models)” ของ น.ส. ชยุดา อู่ศรีวงศ์ น.ส. พิชญ์สินี วัฒนธรรม  และ        น.ส. อภิสรา บุญวิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์

          นอกจากนี้ยังมีรางวัล “ขวัญใจหน่วยงาน ถูกใจ ใช่เลย” ดังต่อไปนี้

          คุณปาริฉัตร สุภรณ์ไพบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานวิจัย 2 เรื่องคือ

  • ผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาประกันสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต(Factors Affecting the Underwriting on Health Insurance of Diabetic Patient with Diabetic Nephropathy)” ของ น.ส. ปกิตตา ปัญญา น.ส. ดุจเดือน แก้วคง และ น.ส. พรชิตา วายะลุน โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
  • ผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Forecasting Direct Premium for Thailand’s Voluntary Motor Insurance)” ของ น.ส. กุลสตรี เพิ่งรัตน์ น.ส. วิมลสิริ ทางธนกุล และ นาย ธีระเดช จิตรสุภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ

          คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานวิจัย 2 เรื่องคือ

  • ผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Forecasting Direct Premium for Thailand’s Voluntary Motor Insurance)” ของ น.ส. กุลสตรี เพิ่งรัตน์ น.ส. วิมลสิริ ทางธนกุล และ นาย ธีระเดช จิตรสุภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ
  • การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจประกันภัยโดยใช้แบบจำลองการตั้งราคาสินทรัพย์ประเภททุนและการกำหนดราคาหลักทรัพย์ 3 ปัจจัย (The Comparison Rate of Return and Risk of Insurance Securities by Capital Asset Pricing Model and Fama–French Three–Factors Model)” ของ น.ส. วรรณิสา ยงรักษา และ น.ส. ธนัชชา โชคดำรงสุข โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.ชัยณรงค์ เกศามูล

          คุณจันทิมา ปัญญาธรากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานวิจัย 1 เรื่องคือ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและตัวแบบสำหรับทำนายการกระทำอันเป็นโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2562 (Marine Insurance and Models for Predicting Acts of Piracy in Southeast Asia during 2000-2019)” ของน.ส. ปวีณา ประทุมชัย น.ส. พรรษมน รอดผดุง และ น.ส. ณัฐริณีย์ วรสุทธิ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย