ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านใช้สิทธิ์ เสนอชื่อกรรมการสรรหาคณบดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2564

25 มี.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านใช้สิทธิ์ เสนอชื่อกรรมการสรรหาคณบดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้สิทธิ์ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร บร.5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ใช้สิทธิ์ ณ ห้อง 7302 ชั้น 3 อาคารบุญชูปณิธาร

โดยท่านสามารถเสนอชื่อผู้แทน เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ได้ 2 ท่าน 1.ผู้แทนคณาจารย์ประจำ 1 คน 2.ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ 1 คน