ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกปลาแซลมอนเพื่อสุขภาพ”

2 พ.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกปลาแซลมอนเพื่อสุขภาพ”ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิจัยได้รับโจทย์จาก Innovative House ในการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด และ Upscale กับผู้ประกอบการ บริษัท พี.พี.เอ็น. ฟู้ดส์ จำกัด (น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ) เป็นผลงานที่ได้สร้างองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับทีม Food Safety และทีมการตลาด ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)“งานวิจัย ขายได้ เป็นจริง” ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นผลงานวิจัยที่ทำงานร่วมกัน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ประกอบการ