คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสําคัญ ของประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563 แผนงานสําคัญ Zero Waste Thailand

2 ก.ค. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม