คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับ สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 ธ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (20 ธันวาคม 2566) ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับ สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณจันทรา เกิดมี นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ครั้งนี้ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งบันทึกข้อตกลง (MoU) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาเนื้อหาการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ของหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกและเครือข่ายของสมาคม เพื่อสนับสนุนการฝึกงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น