คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรม ผลงาน “ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน” ในงานมอบรางวัล คนบันดาลไฟ awards ครั้งที่ 1

19 ส.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ผศ.ดร.เรวัตร ใจสุทธิ สาขาวิชาฟิสิกส์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน นาย กฤชนนท์ สวนจันทร์ ที่ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรม ผลงาน “ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน” ในงานมอบรางวัล คนบันดาลไฟ awards ครั้งที่ 1
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพฯ