เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาเอก

สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะและ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 • ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
  a. TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  b. Internet-based TOEFLไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
  c. IELTS 6.0 ขึ้นไป
  ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำmที่กำหนดแต่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณสมบัติการศึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาสถิติ หรือ สามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่งหากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอให้รับเข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ
 • สำหรับคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
 •  การรับเข้าศึกษาจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าเพื่อรับเข้าศึกษา

จำนวนหน่วยกิต:

วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก (อย่างน้อย) 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม – อย่างน้อย 63 เครดิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 27,800 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 • คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรสถิติ กรุณาติดต่อ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
  patchanok@gmail.com
 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อ
  คุณมาลัย แก้วกลิ่น
   malai@mathstat.sci.tu.ac.th
  +66 (02) 564-4440 – 59 ต่อ 2518
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • คำถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ
  คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   025644440-79 ต่อ 2056

 

คำอธิบายหลักสูตร

มากกว่า 50 ปีที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้มีความกว้างหน้าเผยแพร่ความรู้ผ่านระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาสถิติ ในปี พ.. ๒๕๔๘ ภาควิชาได้เริ่มก่อตั้งปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ทำให้นักศึกษาได้ทำวิจัยเชิงลึกทั้งในทฤษฎีและการประยุกต์ในสถิติศาสตร์ รวมถึงการวิจัยในระหว่างศาสตร์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ศึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านที่ตนเองทำจนสามารถผลิตงานวิจัยด้วยตนเองและเป็นแนวหน้าในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ

หัวข้องานวิจัย

 • สถิติแบบเบย์
 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
 • สถิติสำหรับนิเวศวิทยา
 • การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 • การอนุมานที่อิงกับภาวะน่าจะเป็น
 • การคำนวณเชิงสถิติ
 • คณิตศาสตร์สถิติ
 • ตัวแบบทางสถิติ
 • สถิติหลายตัวแปร
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

มีคำถามมากมายนับไม่ถ้วนว่า “ฉันสามารถทำอาชีพอะไรได้เมื่อมีปริญญาสถิติ ท่ามกลางของยุคข้อมูล ความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสถิติอยู่มนระดับสูง เป้าหมายของคุณอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญสถิติในวงการ วิชาการ รัฐบาล อุตสาหกรรม หรือนักสถิติในด้านสาธารณสุข การแพทย์ การธนาคาร และการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ดุษฏีบัณฑิตสาขาสถิติของภาควิชาให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง นักศึกษาจะได้รับการถ่ายถอดและฝึกฝนให้เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสถิติ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

มากกว่า 50 ปีที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้มีความกว้างหน้าเผยแพร่ความรู้ผ่านระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาสถิติ ในปี พ.. ๒๕๔๘ ภาควิชาได้เริ่มก่อตั้งปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ทำให้นักศึกษาได้ทำวิจัยเชิงลึกทั้งในทฤษฎีและการประยุกต์ในสถิติศาสตร์ รวมถึงการวิจัยในระหว่างศาสตร์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ศึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านที่ตนเองทำจนสามารถผลิตงานวิจัยด้วยตนเองและเป็นแนวหน้าในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ

หัวข้องานวิจัย

 • สถิติแบบเบย์
 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
 • สถิติสำหรับนิเวศวิทยา
 • การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 • การอนุมานที่อิงกับภาวะน่าจะเป็น
 • การคำนวณเชิงสถิติ
 • คณิตศาสตร์สถิติ
 • ตัวแบบทางสถิติ
 • สถิติหลายตัวแปร
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

มีคำถามมากมายนับไม่ถ้วนว่า “ฉันสามารถทำอาชีพอะไรได้เมื่อมีปริญญาสถิติ ท่ามกลางของยุคข้อมูล ความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสถิติอยู่มนระดับสูง เป้าหมายของคุณอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญสถิติในวงการ วิชาการ รัฐบาล อุตสาหกรรม หรือนักสถิติในด้านสาธารณสุข การแพทย์ การธนาคาร และการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ดุษฏีบัณฑิตสาขาสถิติของภาควิชาให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง นักศึกษาจะได้รับการถ่ายถอดและฝึกฝนให้เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสถิติ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะและ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 • ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
  a. TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  b. Internet-based TOEFLไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
  c. IELTS 6.0 ขึ้นไป
  ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำmที่กำหนดแต่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณสมบัติการศึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาสถิติ หรือ สามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการได้ระดับดีมาก ซึ่งหากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอให้รับเข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ
 • สำหรับคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
 •  การรับเข้าศึกษาจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าเพื่อรับเข้าศึกษา

จำนวนหน่วยกิต:

วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก (อย่างน้อย) 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม – อย่างน้อย 63 เครดิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 27,800 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 • คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรสถิติ กรุณาติดต่อ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
  patchanok@gmail.com
 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อ
  คุณมาลัย แก้วกลิ่น
   malai@mathstat.sci.tu.ac.th
  +66 (02) 564-4440 – 59 ต่อ 2518
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • คำถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ
  คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   025644440-79 ต่อ 2056