ผลงานวิจัย สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา

16 มิ.ย. 2021 | ผลงานวิจัย

สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา

A simple test for difference of means in meta-analysis without study-specific variance information

อาจารย์ ดร.ภทรวรรณ  แสงนวกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอตัวสถิติสำหรับทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มในการวิเคราะห์อภิมาน เมื่อข้อมูลมีการรายงานค่าเฉลี่ยตัวอย่างและขนาดตัวอย่างเท่านั้น แต่ไม่มีการรายงานค่าความแปรปรวนจากแต่ละการศึกษา วิธีการทางสถิติที่นำเสนอมี 2 วิธี คือ ตัวสถิติทดสอบที่มีการแจกแจงที และตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นทั่วไป ตัวแบบอิทธิพลคงที่ในการวิเคราะห์อภิมานถูกนำมาศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบโดยใช้วิธีการจำลอง ผลที่ได้พบว่าตัวสถิติทดสอบทีสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ตามที่กำหนด และมีกำลังการทดสอบสูงในทุกสถานการณ์ที่ทำการศึกษา ส่วนตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นทั่วไปสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 ได้ดี และมีกำลังการทดสอบสูง เมื่อจำนวนการศึกษาในการวิเคราะห์อภิมานมีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่

Abstract

In this paper, we introduce a statistical tool for testing equal means in meta-analysis when the variance of the constituent studies are unavailable. Two methods based on the pivot inference on the t-distribution and the generalized likelihood ratio are applied. These are considered under a fixed-effect meta-analysis. Type I errors and power probabilities of the tests are investigated as metrics of their performance using simulations in various situations. The proposed t-test statistic provides type errors very close to the nominal significance level in all cases and has large power. The proposed generalized likelihood ratio test statistic can be used when the number of studies is moderate-to-large.