ผู้บริหาร SCI-TU ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2565

19 ต.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

.

ผู้บริหาร SCI-TU นำโดย ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์ รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักศึกษา คุณนิรัช ร่มเย็น รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณจิณห์นิภา พลสงคราม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศและการคลัง และ คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ บริเวรลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม