เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และ

ก) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ การศึกษาด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า หรือ
ข) กรณีที่ผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ ก) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีและยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
(3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

แผน ก แบบ ก2

วิชาบังคับ           15 หน่วยกิต
วิชาเลือก            9   หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต
รวม                    36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 19,900 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:


  physics.thammasat@gmail.com
Physics Thammasat

       https://phys.sci.tu.ac.th/

คำอธิบายหลักสูตร

      หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคน และความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ

หัวข้องานวิจัย

 •  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 •  วัสดุนาโน
 •  เส้นใยระดับนาโน
 •  การดัดแปรสมบัติของเส้นใย
 •  ตัวรับรู้เชิงแสง
 •  จีโอพอลิเมอร์
 •  เหล็กและโลหะผสมเหล็ก
 •  ผลึกศาสตร์ของวัสดุ
 •  วัสดุทางการแพทย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • บัณฑิตที่จบสามารถเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

      หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคน และความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ

หัวข้องานวิจัย

 •  วัสดุนาโนและวัสดุเชิงประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 •  วัสดุนาโน
 •  เส้นใยระดับนาโน
 •  การดัดแปรสมบัติของเส้นใย
 •  ตัวรับรู้เชิงแสง
 •  จีโอพอลิเมอร์
 •  เหล็กและโลหะผสมเหล็ก
 •  ผลึกศาสตร์ของวัสดุ
 •  วัสดุทางการแพทย์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • บัณฑิตที่จบสามารถเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และ

ก) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ การศึกษาด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า หรือ
ข) กรณีที่ผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ ก) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีและยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
(3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

จำนวนหน่วยกิต:

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

แผน ก แบบ ก2

วิชาบังคับ           15 หน่วยกิต
วิชาเลือก            9   หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต
รวม                    36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • 19,900 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:


  physics.thammasat@gmail.com
Physics Thammasat

       https://phys.sci.tu.ac.th/