เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

หลักสูตรภาษาไทย (ภาคค่ำ) ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือใกล้เคียงจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรองและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อ 1 และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ

3. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในสาขานั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต:

  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

  (1)วิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิตรวม)  6 หน่วยกิต(2) วิชาบังคับ   13 หน่วยกิต(3) วิชาเลือก 12 หน่วยกิต(4) วิทยานิพนธ์ 12   หน่วยกิต- นักศึกษาต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ

  แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

  (1) วิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิตรวม)  6 หน่วยกิต(2) วิชาบังคับ    13 หน่วยกิต(3) วิชาเลือก  18 หน่วยกิต(4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต- นักศึกษาต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยการข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น – นักศึกษาต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการนำเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง  – รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือ ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สามารถสืบค้นได้

  ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • 22,700 ต่อภาคการศึกษา

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

   โทร. 0-2564-4491 -95 ต่อ 2550

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            โทร. 084-0751355

    https://sci.tu.ac.th/all-master-programs-th/

   

   

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สนองรับนโยบาย Thailand 4.0 จากความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีทักษะพิเศษด้านการสื่อสารอย่างผู้นำ มีระบบคิดแบบนวัตกรรม มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรทางนวัตกรรมอาหารระดับผู้นำให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารได้ตรงความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
  • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • นักการตลาดอาหาร
  • พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนวัตกรรมอาหาร

  โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

  คำอธิบายหลักสูตร

  คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

  “คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

  การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
  สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
  นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

  การฝึกงานหรือสหกิจ

  นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
  ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • ผู้แนะนำการลงทุน
  • ผู้วางแผนการลงทุน
  • นักวิเคราะห์การลงทุน
  • วาณิชธนากร
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • งานด้านการประกันภัย
  • นักลงทุนอิสระ
  • ครู/อาจารย์
  • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
  Mathematics is the seed of successful innovation

  ภาษาไทย ภาคพิเศษ
  ระยะเวลา: 4 ปี
  จำนวนรับเข้า: 40 คน

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิต:

  • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
   • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
   • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
   • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

  • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
   (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

  สถานที่ศึกษา:

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    098-561-8157
    khae@mathstat.sci.tu.ac.th

    http://math.sci.tu.ac.th
    Mathstat TU
   @mathstat_tu
   mathstat_tu
   Mathstat TU