สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร” ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2567

15 พ.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิระเกียรติกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและอาหารยุคดิจิทัล จำนวน 3 Module

**Module 1**: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
**Module 2**: การบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
**Module 3**: กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการเกษตร

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2567 โดยมีวิทยากรจากองค์กรชั้นนําด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดดิจิทัล มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 40 คน เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มพูนความรู้สําหรับผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอาหาร