เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาเอก

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 3 ปี
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้าให้ทางกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

TOEFL (Paper-based)หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 500

TOEFL-CBT (Computer-based Program)  173 

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 61

TU-GET  500

IELTS  6.0

(4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (2) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูงในการวิจัย เช่น การรับรางวัลจากผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยหลักฐานผลงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 400

TOEFL-CBT (Computer-based Program) 97

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 32

TU-GET 400

IELTS 4.5

(5) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรกำหนดนักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

แบบที่ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)     6  หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                                 48  หน่วยกิต

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัย (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1  หน่วยกิต
2) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6  หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                                72   หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท (จำนวนรวม 48 หน่วยกิต) 20,300 บาท

 • แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี (จำนวนรวม 72 หน่วยกิต) 21,700 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 นางสาวสมจินตนา พุทธมาตย์
เจ้าหน้าที่ช่วยงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
 psomchin@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 yuthana_t@sci.tu.ac.th

 0-2564-4440-59 ต่อ 2409

 

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม มีประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศและของโลก รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์และประยุกต์เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดแรงงานและวงการวิชาชีพระดับสากล

หลักสูตรเป็นหลักสูตรเน้นวิจัย ใช้เวลาศึกษาขั้นต่ำ 3 ปี และ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรีตามลำดับ ในการทำวิจัยที่สาขาวิชา หลักสูตรมีการสนับสนุนการวิจัยโดยจัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงไว้ให้นักศึกษา เช่น LCMS, GCMS, XRD, AAS, ICPOES ตลอดเครื่องมือวิจัยอื่นๆ โดยระหว่างศึกษานักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • นักควบคุมประกันคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม มีประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศและของโลก รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์และประยุกต์เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดแรงงานและวงการวิชาชีพระดับสากล

หลักสูตรเป็นหลักสูตรเน้นวิจัย ใช้เวลาศึกษาขั้นต่ำ 3 ปี และ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาตรีตามลำดับ ในการทำวิจัยที่สาขาวิชา หลักสูตรมีการสนับสนุนการวิจัยโดยจัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงไว้ให้นักศึกษา เช่น LCMS, GCMS, XRD, AAS, ICPOES ตลอดเครื่องมือวิจัยอื่นๆ โดยระหว่างศึกษานักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานวิจัย

หัวข้องานวิจัย

 • รากฐานทางคณิตศาสตร์
 • พีชคณิต
 • คณิตศาสตร์เชิงการวิเคราะห์
 • เรขาคณิต
 • ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงอนุพันธ์
 • เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดและทฤษฎีกราฟ
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • นักควบคุมประกันคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมเคมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม หรือมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้าให้ทางกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

TOEFL (Paper-based)หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 500

TOEFL-CBT (Computer-based Program)  173 

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 61

TU-GET  500

IELTS  6.0

(4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (2) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีหลักฐานผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูงในการวิจัย เช่น การรับรางวัลจากผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยหลักฐานผลงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 400

TOEFL-CBT (Computer-based Program) 97

TOEFL-iBT (Internet-based Program) 32

TU-GET 400

IELTS 4.5

(5) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน่วยกิต:

หลักสูตรกำหนดนักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

แบบที่ 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)     6  หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                                 48  หน่วยกิต

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) วิชาระเบียบวิธีการวิจัย (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 1  หน่วยกิต
2) วิชาสัมมนาทางเคมี (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6  หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                                72   หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท (จำนวนรวม 48 หน่วยกิต) 20,300 บาท

 • แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี (จำนวนรวม 72 หน่วยกิต) 21,700 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

 นางสาวสมจินตนา พุทธมาตย์
เจ้าหน้าที่ช่วยงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
 psomchin@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 yuthana_t@sci.tu.ac.th

 0-2564-4440-59 ต่อ 2409