แนวปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

25 ก.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ณ อาคาร บร.5 บร.4 บร.3 และ บร.2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563
เพื่อยังคงเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ขอให้นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าอาคารให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคารของคณะฯ บริเวณประตูทางเข้าของอาคาร ที่คณะฯ ได้ตั้งจุดดำเนินการไว้ ของทุกอาคารในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ในกรณีที่ตรวจพบว่านักศึกษามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือหายในลำบาก ให้เจ้าหน้าที่คัดกรอง ได้แจ้งกองอำนวยการสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อพิจารณาจัดห้องสอบแยกต่างหาก หรือกำหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. ให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดช่วงที่ทำการสอบหรืออยู่บริเวณอาคารสอบ แต่ต้องเปิดหน้ากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน ขอความร่วมมือให้ นักศึกษาที่เข้าสอบ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการสอบ

4. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบให้มาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มทำการสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าวและเริ่มทำการสอบช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจสอบอาการของโรคหรือต้องดำเนินการอื่นที่เหมาะสม ผู้เข้าห้องสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีเวลาสอบเพิ่ม และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 30 นาทีเแรก ของการสอบผ่านพ้นไป