แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

2 มี.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ อินฟ้าแสง สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.เปี่ยมสุข​ สุวรรณกูฏ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์